Wielkopolski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

news

22.12.2020

Odsłon: 891

Marcin Madanowski

Rozporządzenie Rady Ministrów

Koszykówki informuje, że zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2020 r. „w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii”, rozdział 3, § 10.15, mogą odbywać się mecze koszykówki w ramach współzawodnictwa sportowego organizowanego przez Polski Związek Koszykówki i Wielkopolski Związek Koszykówki przy spełnieniu łącznie warunków rozporządzenia. Wszystkie mecze nadal odbywają się bez udziału publiczności.

 Jednocześnie w przypadku, gdy rozporządzenia władz lokalnych odnośnie braku możliwości korzystania z infrastruktury powodują niemożność rozegrania meczów, wszystkie mecze można przełożyć bez dodatkowych opłat na termin późniejszy, informując WGiD oraz drużynę przeciwną.

Treść rozporządzenia:
15. Do dnia 17 stycznia 2021 r. prowadzenie przez przedsiębiorców w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców oraz przez inne podmioty działalności związanej ze sportem, rozrywkowej i rekreacyjnej (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w dziale 93.0) polegającej na organizacji współzawodnictwa sportowego, zajęć sportowych i wydarzenia sportowego jest dopuszczalne po spełnieniu łącznie następujących warunków:
1) wyłącznie w przypadku sportu zawodowego w rozumieniu art. 2 pkt 143 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1, z późn. zm.3)) lub zawodników pobierających stypendium sportowe, o którym mowa w ustawie z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133), lub zawodników będących członkami kadry narodowej lub reprezentacji olimpijskiej, lub reprezentacji paraolimpijskiej, lub uprawiających sport w ramach ligi zawodowej w rozumieniu tej ustawy, lub dzieci i młodzieży uczestniczącej we współzawodnictwie sportowym prowadzonym przez odpowiedni polski związek sportowy;
2) ich organizowania bez udziału publiczności.

Pełna treść oświadczenia!

Newsletter - zapisz się

Partnerzy

ENEA S.A. Wielkopolska Poznań Autostrada Eksploatacja DECATHLON POSNET

Partnerzy medialni

TVP3 Poznań Radio Poznań Głos Wielkopolski