Wielkopolski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Statut Stowarzyszenia
Wielkopolski Związek Koszykówki w Poznaniu

Rozdział I

Nazwa, teren działania, siedziba władz, charakter prawny.

§ 1

Stowarzyszenie nosi nazwę Wielkopolski Związek Koszykówki w Poznaniu, zwane dalej WZKosz.

§ 2

1. Terenem działania WZKosz jest obszar województwa wielkopolskiego.
2. W uzasadnionych przypadkach WZKosz może prowadzić działalność także poza obszarem określonym w pkt. 1.
3. Siedzibą WZKosz jest miasto Poznań.

§ 3

WZKosz jest stowarzyszeniem zarejestrowanym, posiada osobowość prawną.

Rozdział II

Cel i środki działania.

§ 4

Celem WZKosz jest :

1. Rozwój i popularyzacja koszykówki we wszystkich formach.
2. Reprezentowanie swojego regionu w Polskim Związku Koszykówki.
3. Koordynacja działalności zrzeszonych w WZKosz członków.

§ 5

WZKosz realizuje swoje cele przez:

1. Wykonywanie wytycznych Polskiego Związku Koszykówki, władz terenowych i centralnych w zakresie rozwoju koszykówki.
2. Organizację w sposób bezpośredni lub pośredni zawodów, imprez sportowych na terenie swego działania, również na zlecenie Polskiego Związku Koszykówki w tzw. "strefach" i makroregionach.
3. Ustalanie systemu zawodów w koszykówce do szczebla makroregionalnego na podstawie uzgodnień i wytycznych Polskiego Związku Koszykówki.
4. Opracowywanie i realizację planów pracy, kalendarzy imprez oraz preliminarzy finansowych dla swojej działalności.
5. Organizowanie szkolenia i doskonalenia instruktorów, trenerów, sędziów i działaczy społecznych koszykówki.
6. Prowadzenie ewidencji członków, zawodników /czek/, kadry instruktorskiej i trenerskiej, sędziów koszykówki i działaczy oraz sprawozdawczość w zakresie rozgrywek, klasyfikacji itp. wymagana przez Polski Związek Koszykówki i władze sportowe Państwa.
7. Rozstrzyganie sporów między członkami WZKosz.
8. Prowadzenie działalności gospodarczej z przeznaczeniem uzyskanych środków na działalność statutową WZKosz oraz pozyskiwanie środków finansowych z innych źródeł.
9. Inne działania pozwalające realizować cele statutowe.

Rozdział III

Zasady organizacyjne.

§ 6

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków, a dla realizacji celów statutowych może zatrudniać pracowników.

§ 7

WZKosz działa zgodnie z niniejszym Statutem.

§ 8

Szczegółowe zasady działalności WZKosz określają odpowiednie regulaminy.

§ 9

Przez przystąpienie do WZKosz , kluby, względnie inne stowarzyszenia poddają się postanowieniom niniejszego Statutu i wydanym na jego podstawie zarządzeniom, regulaminom oraz władzy dyscyplinarnej WZKosz. Równocześnie uzyskują prawa i przywileje z przynależności do WZKosz wynikające.

§ 10

WZKosz używa pieczęci o treści : Wielkopolski Związek Koszykówki w Poznaniu.

Rozdział IV

Członkowie WZKosz - ich prawa i obowiązki.

§ 11

Członkowie WZKosz dzielą się na:
1. Członków zwyczajnych.
2. Członków wspierających.

§ 12

Członkami zwyczajnymi WZKosz mogą być kluby lub stowarzyszenia będące zarejestrowanymi stowarzyszeniami kultury fizycznej / posiadające osobowość prawną/.

§ 13

Członkowie zwyczajni, wymienieni w § 12 składają deklarację przystąpienia do WZKosz. Deklarację podpisują członkowie Zarządu Klubu lub Stowarzyszenia na podstawie uchwały właściwego organu statutowego.

§ 14

Członkowie zwyczajni WZKosz mają prawo do:

1. Brania udziału, poprzez swoich przedstawicieli, w Walnych zgromadzeniach Delegatów - z głosem stanowiącym.
2. Czynnego i biernego prawa wyborczego do władz WZKosz za pośrednictwem swych delegatów /przedstawicieli/.
3. Zgłaszania postulatów i wniosków do władz związku.
4. Uzyskiwania od organów WZKosz informacji o działalności i zamierzeniach Stowarzyszenia - na Walnym Zgromadzeniu Delegatów.
5. Korzystania z uprawnień członkowskich wynikających ze statutowej działalności WZKosz.
6. Wyrażania opinii o działalności WZKosz wynikającej z troski o dobro Stowarzyszenia i jego członków.
7. Wszechstronnej pomocy szkoleniowej.

§ 15

Członkowie zwyczajni WZKosz zobowiązani są do:

1. Aktywnej działalności na rzecz rozwoju i podnoszenia sportowego poziomu koszykówki.
2. Uczestniczenia w realizacji celów WZKosz.
3. Przestrzegania postanowień Statutu, regulaminów, uchwał Stowarzyszenia oraz przepisów obowiązujących w sporcie w kraju.
4. Regularnego opłacania składek członkowskich oraz innych opłat ustalonych przez Zarząd WZKosz, a wynikających z udziału w rozgrywkach organizowanych na podstawie ustalonego kalendarza imprez.
5. Brania udziału w Walnych Zgromadzeniach Delegatów oraz uczestniczenia w pracach władz i organach Stowarzyszenia, do którego zostali wybrani.
6. Przestrzegania etyki w sporcie.
§ 16
1. Członkowstwo zwyczajne Stowarzyszenia ustaje w przypadku:
- wystąpienia zgłoszonego na piśmie do Zarządu WZKosz,
- rozwiązania Stowarzyszenia,
- wykluczenia na podstawie prawomocnej uchwały Zarządu Stowarzyszenia - w przypadku naruszenia postanowień niniejszego statutu.
2. Członek zwyczajny może być zawieszony w prawach członkowskich przez Zarząd
Stowarzyszenia w przypadku naruszenia postanowień niniejszego statutu.
3. Zawieszenie członka zwyczajnego w prawach członkowskich WZKosz polega na okresowym pozbawieniu go uprawnień statutowych.
§ 17
1. Członkami wspierającymi mogą być osoby prawne uznające i popierające cele WZKosz.
2. Członków wspierających przyjmuje Zarząd WZKosz na podstawie pisemnego zgłoszenia.
3. Członkowie wspierający WZKosz posiadają wszystkie prawa członków zwyczajnych, z wyjątkiem czynnego prawa wyborczego i głosu stanowiącego na Walnym Zgromadzeniu Delegatów.
4. Członkostwo wspierające ustaje w przypadku:
- wystąpienia na piśmie do Zarządu WZKosz o skreślenie z listy członków Stowarzyszenia,
- wykluczenia na podstawie prawomocnej uchwały Zarządu WZKosz w przypadku naruszenia postanowień niniejszego Statutu.

 

§ 18

Od uchwały Zarządu WZKosz o wykluczeniu lub zawieszeniu w prawach członkowskich przysługuje stronie prawo odwołania się do Walnego Zgromadzenia Delegatów w terminie 30 dni od daty otrzymania uchwały.

Rozdział V

Władze Wielkopolskiego Związku Koszykówki.

§ 19

Władzami WZKosz są:
1. Walne Zgromadzenie Delegatów.
2. Zarząd.
3. Komisja Rewizyjna.

§ 20

1. Kadencja władz WZKosz trwa cztery lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym.
2. Sposób przeprowadzania wyborów, zgłaszania kandydatów, tryb postępowania określa regulamin Walnego Zgromadzenia Delegatów, zgodny z postanowieniem niniejszego Statutu.

§ 21

Najwyższą władzą WZKosz jest Walne Zgromadzenie Delegatów zwoływane przez Zarząd WZKosz w terminach przewidzianych niniejszym Statutem.

§ 22

Walne Zgromadzenia Delegatów zwoływane są dla załatwienia spraw związanych z działalnością WZKosz i dzielą się na:

1. Zwyczajne Sprawozdawczo -Wyborcze Walne Zgromadzenia Delegatów zwoływane przez Zarząd WZKosz raz na cztery lata.
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia Delegatów, zwoływane przez Zarząd WZKosz w terminie trzech miesięcy od chwili zgłoszenia odpowiedniego wniosku, dla załatwienia konkretnej sprawy.

§ 23

Do kompetencji Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Delegatów należą następujące sprawy:
1. Uchwalanie zasadniczych, generalnych kierunków działalności WZKosz.
2. Przyjmowanie i rozpatrywanie sprawozdania z działalności Zarządu.
3. Podejmowanie uchwał o zmianie Statutu lub rozwiązaniu WZKosz.
4. Podejmowanie uchwał w sprawach zbycia lub nabycia nieruchomości.
5. Udzielenie na wniosek Komisji Rewizyjnej WZKosz absolutorium ustępującemu Zarządowi Stowarzyszenia.
6. Rozpatrywanie wniosków zgłoszonych przez ustępujący Zarząd, poszczególnych członków i delegatów.
7. Uchwalenie regulaminów Walnego Zgromadzenia Delegatów, Komisji Rewizyjnej oraz Zarządu WZKosz.
8. Wybór Prezesa, Zarządu i Komisji Rewizyjnej WZKosz.


§ 24

1. Do kompetencji Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Delegatów należy rozpatrywanie spraw, dla których zostało zwołane.
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Delegatów może być zwołane przez Zarząd WZKosz na wniosek:
- połowy liczby członków WZKosz,
- Komisji Rewizyjnej WZKosz,

§ 25

O terminie i miejscu Walnych Zgromadzeń Delegatów Zarząd WZKosz zawiadamia swych członków co najmniej na 30 dni przed datą Zgromadzenia. Materiały dotyczące spraw załatwianych na Zgromadzeniu winny być przesłane delegatom na dwa tygodnie przed terminem Zgromadzenia.

§ 26

W Walnym Zgromadzeniu Delegatów udział biorą:

1. Z głosem stanowiącym - delegaci członków zwyczajnych, członkowie ustępującego Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
2. Z głosem doradczym - przedstawiciele członków wspierających i zaproszeni goście.

§ 27

1. Liczba delegatów przysługujących klubom jest proporcjonalna do liczby zespołów biorących udział w rozgrywkach mistrzowskich w sezonie rozgrywkowym, w którym odbywa się Walne Zgromadzenie Delegatów. Liczba delegatów określana jest przed Walnym Zgromadzeniem uchwałą Zarządu i podawana do wiadomości klubom najpóźniej na 30 dni przed dniem Zgromadzenia.
2. Tok Walnego Zgromadzenia Delegatów ustalony jest w regulaminie obrad, zatwierdzonym przez delegatów na danym Zgromadzeniu.
3. Walne Zgromadzenie Delegatów podejmuje uchwały w głosowaniu tajnym lub jawnym zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania delegatów, z wyjątkiem uchwał w sprawach majątkowych i zmiany Statutu, gdzie wymagana jest kwalifikowana większość 2/3 głosów obecnych na Zgromadzeniu delegatów.
4. W przypadku braku wymaganego minimum delegatów Zarząd może wyznaczyć II termin rozpoczęcia Walnego Zgromadzenia Delegatów, na którym ważne uchwały zapadają bez względu na liczbę obecnych delegatów.

§ 28

1. Zarząd WZKosz składa się z 10 -15 osób /w tym Prezesa/ wybieranych przez Walne Zgromadzenie Delegatów.
2. Prezesa wybiera się w pierwszej kolejności w osobnym głosowaniu.
3. Pozostali członkowie Zarządu WZKosz wybierani są w drugiej kolejności.
4. W przypadku ustąpienia Prezesa w trakcie trwania kadencji, wyboru nowego Prezesa dokonują członkowie Zarządu WZKosz spośród aktualnego składu Zarządu na najbliższym posiedzeniu Zarządu WZKosz.
5. Zarząd WZKosz ma prawo dokooptowania do swego składu nowych członków w miejsce tych, którzy z różnych przyczyn ustąpili w czasie trwania kadencji -liczba dokooptowanych osób nie może przekroczyć 1/3 członków pochodzących z wyboru.
6. Członek Zarządu WZKosz winny czynu zaniedbania swych obowiązków, przez który Stowarzyszenie poniosło szkodę, odpowiada za nią osobiście, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
7. Niektórzy lub wszyscy Członkowie Zarządu WZKosz /w tym Prezes Zarządu i Wiceprezesi Zarządu/ mogą otrzymywać wynagrodzenie za czynności wykonywane w związku z pełnioną funkcją. Przyznanie wynagrodzenia poszczególnym Członkom Zarządu, w tym ustalenie wysokości wynagrodzenia, nastąpi uchwałą Komisji Rewizyjnej.
§ 29

1. Zarząd działa w imieniu WZKosz i kieruje jego działalnością.
2. Do kompetencji Zarządu WZKosz należą następujące sprawy:
- uchwalanie planów działalności i sporządzanie kalendarzy imprez sportowych oraz działalności WZKosz na dany rok kalendarzowy
- wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Delegatów
- przedkładanie Komisji Rewizyjnej do zaopiniowania i zatwierdzania corocznych sprawozdań finansowych Stowarzyszenia
- uchwalanie planów finansowych, wysokości składek członkowskich i ich realizacja zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami
- przyjmowanie, wykluczanie i zawieszanie w prawach członkowskich członków zwyczajnych i wspierających
- ocena wyników pracy szkoleniowej klubów
- stosowanie nagród i kar wg postanowień regulaminowych
- wnioskowanie w sprawach odznaczeń resortowych i państwowych
- zwoływanie Walnych Zgromadzeń Delegatów
- sporządzanie sprawozdań ze swojej działalności
- podejmowanie innych czynności związanych z działalnością WZKosz, a nie zastrzeżonych dla innych władz Stowarzyszenia
- przyjmowanie i zwalnianie pracowników WZKosz
- uchwalanie regulaminów nie zastrzeżonych do kompetencji Walnego Zgromadzenia.

§ 30

1. Posiedzenia Zarządu WZKosz odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż dwa razy w kwartale.
2. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes lub jego Zastępca.
3. W okresie między posiedzeniami w sprawach nagłych decyzje podejmuje Prezes. Decyzje te wymagają akceptacji na najbliższym zebraniu Zarządu
4. Zarząd może dla usprawnienia swego funkcjonowania powołać Prezydium Zarządu, którego uchwały są obowiązujące.
5. Szczegółowe zasady i tryb pracy Zarządu określa regulamin zatwierdzony przez Walne Zgromadzenie Delegatów.

§ 31

1. Praca Zarządu podlega kontroli Komisji Rewizyjnej WZKosz.
2. Wyniki takiej kontroli są przedstawiane Zarządowi oraz na Walnym Zgromadzeniu Delegatów z odpowiednimi wnioskami, zaleceniami lub nakazami.

 


§ 32

1. Komisja Rewizyjna WZKosz składa się z 3 - 5 osób wybranych przez Walne Zgromadzenie Delegatów /Przewodniczącego, V-ce Przewodniczącego i sekretarza wybierają członkowie komisji spośród siebie /.
2. Komisja Rewizyjna ma prawo dokooptować do swego grona nowych członków w miejsce tych, którzy zrezygnowali z pracy w komisji w czasie trwania kadencji. Liczba dokooptowanych nie może przekraczać dwóch nowych osób w składzie komisji.
3. Komisja Rewizyjna przeprowadza co najmniej raz w roku kontrolę całokształtu działalności WZKosz, z uwzględnieniem gospodarki finansowej pod względem celowości, rzetelności i gospodarności działania.
3a. Komisja Rewizyjna ma obowiązek opiniowania i zatwierdzania corocznych sprawozdań
finansowych, które zostaną mu przedłożone przez Zarząd.
4. Komisja Rewizyjna ma prawo występowania do Zarządu z zaleceniami wynikającymi z ustaleń kontroli oraz z żądaniem usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości.
5. Komisja Rewizyjna przedstawia Walnemu Zgromadzeniu Delegatów sprawozdania oraz posiada wyłączne prawo stawiania wniosku w sprawie udzielania absolutorium ustępującemu Zarządowi.
6. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub upoważniony przez niego członek komisji może brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym
7. Komisja Rewizyjna pracuje na podstawie regulaminu zatwierdzonego przez Walne Zgromadzenie Delegatów.

Rozdział VI

Majątek i fundusze Stowarzyszenia.
§ 33
1. Majątek WZKosz stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.
2. Na fundusze WZKosz składają się :
- wpływy z tytułu składek członkowskich, organizacji zawodów, imprez i prowadzonych rozgrywek oraz innej działalności statutowej
- wpływy z działalności gospodarczej - dotacje
- wpływy z darowizn i fundacji
§ 34
1. Dla ważności oświadczeń dotyczących praw i zobowiązań majątkowych WZKosz, wymagane jest współdziałanie dwóch upoważnionych Członków Zarządu, w tym Prezesa lub upoważnionego Członka Zarządu.
2. Oświadczenia w sprawach wymienionych w pkt. 1 składane są w ten sposób, że na dokumencie, pod nazwą WZKosz, osoby wymienione w pkt. 1 składają swe podpisy w sposób ustalony przepisami finansowymi obowiązującymi w kraju.
§ 35
Zakres i zasady działalności finansowej WZKosz regulują przepisy obowiązujące związki sportowe w kraju.

Rozdział VII

Postanowienia administracyjne.
§ 36
1. Zarząd wykonuje swoje zadania przy pomocy biura, którym kieruje Prezes lub upoważniony członek Zarządu WZKosz.
2. Biuro pracuje w oparciu o regulamin zatwierdzony przez Zarząd.
Rozdział VIII
Postanowienia końcowe.
§ 37
Uchwałę w sprawie zmiany postanowień Statutu lub rozwiązania Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie Delegatów większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy upoważnionych delegatów.
§ 38
Uchwała o rozwiązaniu Stowarzyszenia określa sposób likwidacji oraz cel na jaki przeznaczony zostanie majątek Stowarzyszenia.

Poznań, dnia 29 czerwca 2021 r.

WERSJA ELEKTRONICZNA

Newsletter - zapisz się

Partnerzy

ENEA S.A. WIELKOPOLSKA Poznań

Partnerzy medialni

TVP3 Poznań Radio Poznań Głos Wielkopolski
Obraz